Signia Pure Charge&Go 7 NX

KANAL SAYISI : 48
BANT SAYISI : 80

Doğal ses dengesi ve doğrudan aktarım ile şarj edilebilen tek işitme cihazı.

Dı­şa­rı­da ar­ka­daş­la­rı­nız ile yap­tı­ğı­nız ak­ti­vi­te­le­rin, uzun sü­ren iş top­lan­tı­la­rı­nın, sev­di­ği­niz mü­zi­ği din­le­me­nin key­fi­ni çı­kar­tın. Gün içe­ri­sin­de ger­çek­leş­tir­di­ği­niz ak­ti­vi­te sa­yı­sı­na ve ne ka­dar ça­lış­tı­ğı­nı­za bak­mak­sı­zın, Sig­ni­a’­nın şar­jı uzun süre da­ya­na­bi­len yeni Pure Char­ge&Go ci­ha­zı size eş­lik et­me­ye de­vam eder.
Adın­dan da an­la­şı­la­ca­ğı gibi Pure Char­ge&Go her anı­nız­da ya­nı­nız­da­dır. Şarj et ve çık!

Kablosuz şarj etme

Sig­nia
Pure Charf­ge&Go ile bir­lik­te en­dük­tif şarj ci­ha­zı ge­li­yor: İşit­me ci­haz­la­rı­nı şark ale­ti­ne yer­leş­tir­di­ği­niz­de oto­ma­tik ola­rak şarj ol­ma­ya baş­lar ve çı­kar­dı­ğı­nız­da ci­haz­la­rı­nız oto­ma­tik ola­rak açı­lır.

Küçük, gizli, sofistike

Ku­lak ar­ka­sın­da ne­re­dey­se fark edil­me­yen Pure Char­ge&Go işit­me ci­ha­zı, en yük­sek tek­no­lo­ji­ye sa­hip şa­ha­ne bir ta­sa­rım­dır.Şık ta­sa­rı­mı ile en do­ğal ses, en yük­sek işit­me per­for­man­sı ve üs­tün bağ­lan­tı kon­fo­ru su­nar.

Tüm seviyelerdeki işitme kayıpları için

Pure Char­ge&Go ha­fif,orta ve şid­det­li işit­me kay­bı ile baş et­me­ni­zi sağ­lar ve size ha­ya­tın do­ğal se­si­ni geri ve­rir.

Dayanıklı yüksek performans

Ye­ni­den şarj edi­le­bi­lir yük­sek ka­pa­si­te­li lit­yum iyon güç ba­tar­ya­sı sa­ye­sin­de Sig­nia Pure Char­ge&Go uzun ömür­lü üs­tün işit­me de­ne­yi­mi su­nar.

Kendi sesinizin doğal halini duyun.

Yeni git­ti­ği­niz bir ye­rin key­fi­ni sev­dik­le­ri­niz­le bir­lik­te çı­kar­mak, bir mü­ze­yi zi­ya­ret et­mek gibi du­rum­lar­da yeni işit­me ci­haz­la­rı­mız ses dün­ya­sın­da zevk al­ma­nı­zı sağ­lar.
Ken­di se­si­ni­zin do­ğal se­si­ni tüm çev­re­sin­de­ki ses­ler­le mü­kem­mel bir şe­kil­de bir­leş­ti­rir. Bu yeni he­def­le­rin ih­ti­şa­mı­nı keş­fe­der­ken bile en do­ğal işit­me de­ne­yi­mi­nin ve en yük­sek işit­me per­for­man­sı­nın key­fi­ni çı­kar­ma­nı­zı sağ­lar.

Doğrudan aktarım özelliği ile telefon görüşmelerinin, müzik dinlemenin ve televizyon izlemenin çıkartın.

En sev­di­ği­niz kon­se­ri veya te­le­viz­yon­da yeni bir fil­mi iz­ler­ken ses se­vi­ye­si­ni is­te­di­ği­niz gibi ayar­la­yın – ih­ti­ya­cı­nız olan tek şey bir akıl­lı te­le­fon.
my­Cont­rol Uy­gu­la­ma­sı ile yeni işit­me ci­haz­la­rı­mız çe­şit­li kay­nak­lar­dan ve uzak­tan ku­man­da­dan ses akı­şı için mü­kem­mel bağ­lan­tı su­nar.

Kontrol kolaylığına bağlanın.

Telefon

Doğ­ru­dan App­le akıl­lı te­le­fo­nu­nuz­dan (ve And­ro­id akıl­lı te­le­fo­nu­nuz­dan St­re­am­Li­ne Mic ile) ara­ma­la­rı işit­me ci­ha­zı­nı­za ile­tin.

Müzik

En sev­di­ği­niz mü­zik­le­ri­ni­zi App­le ci­ha­zı­nız­da­ki işit­me ci­ha­zı­nı­za doğ­ru­dan ak­ta­rın (ve And­ro­id ci­ha­zı­nız­dan St­re­am­Li­ne Mic ile) ola­ğa­nüs­tü bir ses de­ne­yi­mi ya­şa­yın.

Televizyon

St­re­am­Li­ne TV ile te­le­viz­yo­nu­nuz­dan ge­len ses işit­me ci­ha­zı­nı­za doğ­ru­dan ile­ti­lir. Akı­şı baş­la­ta­bi­lir ve my­Cont­rol Uy­gu­la­ma­sı­nı kul­la­na­rak ses se­vi­ye­si­ni ayar­la­ya­bi­lir­si­niz.

Uzaktan kumanda

my­Cont­rol Uy­gu­la­ma­sı işit­me ci­ha­zı ayar­la­rı­nı­zı uzak­tan de­ğiş­tir­me­ni­ze ve işit­me ci­haz­la­rı­nı­zı ter­cih­le­ri­ni­ze göre ki­şi­sel­leş­tir­me­ni­ze izin ve­rir.
Akıl­lı te­le­fo­nu­nuz yok­sa mi­ni­Poc­ket ™ son de­re­ce uy­gun uzak­tan ku­man­da özel­li­ği su­nar.

Mükemmel bir uyum içinde sesin keyfini çıkarın.

Kendi sesinizi duymak

Bir­çok işit­me ci­ha­zı kul­la­nı­cı­sı yük­sek ses­li ve do­ğal ol­ma­yan ken­di se­si­ni be­ğen­mez.
Bu so­ru­nu Dün­ya­’­da ilk ve tek ola­rak Sig­nia işit­me ci­haz­la­rı çöz­mek­te­dir: OVP ™ (Own Vo­ice Pro­ces­sing), size en do­ğal din­le­me de­ne­yi­mi için di­ğer tüm ses­le­rin op­ti­mal işi­til­me­si ile bir­lik­te do­ğal bir ses sağ­lar.

Gürültüde konuşma

Ses Ka­li­te­si sa­ye­sin­de, yeni işit­me ci­haz­la­rı­mız her yer­de ge­liş­miş gü­rül­tü bas­tır­ma tek­no­lo­ji­le­ri sa­ye­sin­de ko­nu­şu­lan­la­rı açık­ça duy­ma­nı­zı sağ­lar.Res­to­ran veya kon­fe­rans gibi çok gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da bile kar­şı­nız­da­ki­ni an­la­ma­nı­zı ko­lay­laş­tı­rır.

Hareket halindeyken konuşma

3D Clas­si­fi­er en yük­sek işit­me per­for­man­sı­nın ta­dı­nı çı­kar­ma­nı­za izin ver­mek için her du­rum­da ge­liş­miş oto­ma­tik kont­rol sağ­lar. Ha­re­ket ha­lin­dey­ken bile op­ti­mum işit­me sağ­la­mak için, işit­me ci­ha­zı ayar­la­rı my­Cont­rol Uy­gu­la­ma­sı­nın ha­re­ket ve­ri­le­ri­ni te­mel ala­rak oto­ma­tik ola­rak ayar­la­nır.

Kristal berraklığında ses

Ses Net­li­ği tüm or­tam­lar­da en do­ğal ve ger­çek­çi sesi su­nar. Bu en gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da bile kris­tal net­li­ğin key­fi­ni çı­kar­ma­nı­zı sağ­lar.