Signia Pure 312 5 PX

KANAL SAYISI : 32
BANT SAYISI : 64

Doğrudan aktarım ile birlikte en küçük ve tam özellikli işitme cihazı.

En yeni ser­gi­yi ar­ka­daş­la­rı­nız­la gez­mek, ke­yif­li bir kla­sik kon­ser veya za­rif bir bale per­for­man­sı­nı sey­ret­me­niz için Sig­ni­a’­nın Pure ™ 312 işit­me ci­ha­zı ha­ya­tın gü­zel an­la­rı­nı pay­laş­ma­nı­zı sağ­lar. Pure 312 ile akıl­lı te­le­fo­nu­nuz­dan ve te­le­viz­yon­dan ses ak­ta­rı­mı sağ­la­mak için üs­tün bağ­la­na­bi­lir­lik ile en do­ğal ses de­ne­yi­mi­nin ta­dı­nı çı­ka­ra­bi­lir­si­niz.

Maksimum kullanım konforu

Kü­çük bir pa­ket­te ger­çek so­fis­ti­ke­lik: Kü­çük ve za­rif ka­bin­le­ri ile Sig­ni­a’­nın Pure 312 mo­de­li ku­lak ar­ka­sın­da göze bat­ma­dan otu­rur. Akıl­lı te­le­fo­nu­nuz va­sı­ta­sıy­la mak­si­mum ko­lay­lık ve kul­la­nım kon­fo­ru için uzak­tan ku­man­da edi­le­bi­lir.

Tam donanımlı

So­fis­ti­ke ve en ge­liş­miş tek­no­lo­ji ile pa­ket­len­miş olan Sig­ni­a’­nın Pure 312, en do­ğal ses ve en yük­sek işit­me per­for­man­sı ile üs­tün bağ­lan­tı su­nar.

Her seviyedeki işitme kaybı için.

Ha­fif, orta şid­det­li, cid­di veya de­rin işit­me kay­bı, Pure 312 tüm bu zor­luk­la­rın üs­te­sin­den ge­lir ve ha­ya­tın do­ğal se­si­ni ye­ni­den duy­ma­nı­zı sağ­lar.

Kendi sesinizin doğal halini duyun.

Yeni git­ti­ği­niz bir ye­rin key­fi­ni sev­dik­le­ri­niz­le bir­lik­te çı­kar­mak, bir mü­ze­yi zi­ya­ret et­mek gibi du­rum­lar­da yeni işit­me ci­haz­la­rı­mız ses dün­ya­sın­da zevk al­ma­nı­zı sağ­lar.
Ken­di se­si­ni­zin do­ğal se­si­ni tüm çev­re­sin­de­ki ses­ler­le mü­kem­mel bir şe­kil­de bir­leş­ti­rir. Bu yeni he­def­le­rin ih­ti­şa­mı­nı keş­fe­der­ken bile en do­ğal işit­me de­ne­yi­mi­nin ve en yük­sek işit­me per­for­man­sı­nın key­fi­ni çı­kar­ma­nı­zı sağ­lar.

Telefon görüşmelerinin, müziklerin ve televizyon sesinin doğrudan akışının keyfini çıkarın.

En sev­di­ği­niz kon­se­ri veya te­le­viz­yon­da yeni bir fil­mi iz­ler­ken ses se­vi­ye­si­ni is­te­di­ği­niz gibi ayar­la­yın – ih­ti­ya­cı­nız olan tek şey bir akıl­lı te­le­fon.
my­Cont­rol Uy­gu­la­ma­sı ile yeni işit­me ci­haz­la­rı­mız çe­şit­li kay­nak­lar­dan ve uzak­tan ku­man­da­dan ses akı­şı için mü­kem­mel bağ­lan­tı su­nar.