Signia Pure 13 BT 5PX

KANAL SAYISI : 32
BANT SAYISI : 64

Yeni Pure 13 BT işitme cihazları. iPhone ve televizyona doğrudan bağlantı sağlayan birinci sınıf işitme.

İşitme devrimi.

Dün­ya­nın önde ge­len Sig­nia de­ne­yi­mi, Blu­eto­oth-odak­lı işit­me ala­nın­da­ki yeni bir dö­nem ile daha da ko­lay­la­şı­yor. Yeni Pure ™ 13 BT bi­rey­sel ya­şam tar­zı­nız için zah­met­siz işit­me sağ­lar. Ha­re­ket ha­lin­dey­ken önem­li olan her­şe­ye ko­lay­ca bağ­lı ka­lın.

Hayatın gerçek sesinin keyfini çıkartın.

İş ye­rin­de, alış­ve­riş­te ya da dı­şa­rı­da ye­mek yer­ken – or­tam gü­rül­tü­sü­nün faz­la ol­du­ğu her yer­de soh­bet­le­ri ta­kip et­mek yo­ru­cu­dur. İşit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar için bile aynı du­rum söz ko­nu­su­dur.
Pure 13 BT, böy­le zor­lu du­rum­lar­da zah­met­siz ve nor­mal işit­me­den daha iyi so­nuç ve­rir. * Buna ek ola­rak, my­Cont­rol Uy­gu­la­ma­sı ile bir­lik­te Pure 13 BT, en uy­gun ki­şi­sel­leş­ti­ril­miş din­le­me de­ne­yi­mi­ni su­nar