Signia Intuis 3

KANAL SAYISI : 12
BANT SAYISI : 24

Kanıtlanmış teknoloji, mükemmel konfor.

Hayatta basit ama olağanüstü şeyler vardır.

Bir ço­cu­ğun mut­lu kah­ka­ha­la­rı, sev­dik­le­ri­niz­le yap­tı­ğı­nız bir te­le­fon gö­rüş­me­si, ağaç­lar­da­ki kuş ses­le­ri – an­la­rı özel kı­lan ve ha­ya­tı­mı­zı zen­gin­leş­ti­ren ses­ler. Ka­nıt­lan­mış tek­no­lo­ji ve Sig­ni­a’­nın yeni In­tu­is 3’ün üs­tün kon­fo­ru sa­ye­sin­de bu si­hir­li an­la­rın key­fi­ni çı­ka­rın.

Sizin için en iyi çözüm.

İster ku­lak ar­ka­sı BTE veya ku­lak içi ITE mo­del­le­rin­den biri ol­sun In­tu­is 3 aile­si si­zin için iyi bir çö­züm­dür. Ne­re­dey­se tüm işit­me kay­bı se­vi­ye­le­ri­ne uy­gun olan işit­me ci­haz­la­rı size gü­ve­ni­lir, net ve ra­hat bir din­le­me de­ne­yi­mi su­nar ve to­uch­Cont­rol Uy­gu­la­ma­sı™ veya mi­ni­Poc­ket™ üze­rin­den uzak­tan ku­man­da se­çe­nek­le­ri ile mak­si­mum es­nek­lik sağ­lar.