Signia 7 Nx Styletto

KANAL SAYISI : 48

BANT SAYISI : 80

İŞİTME CİHAZLARININ ESTETİK DÖNÜŞÜMÜ

Dün­ya­nın ilk SLIM-RIC işit­me ci­ha­zı stil sa­hi­bi yük­sek tek­no­lo­ji Sig­nia Nx plat­for­mu ile güç­len­di­ril­di.

3 ve 7 per­for­mans se­vi­ye­le­rin­de mev­cut.

YENİ ŞARJ ANLAYIŞI

Sty­let­to kul­la­nı­cı­la­rı ult­ra ince ta­şı­na­bi­lir şarj üni­te­si ve eş­siz lit­yum-ion ba­tar­ya­sı sa­ye­sin­de işit­me ci­haz­la­rı­nı tam gün kul­la­na­bil­me­nin ta­dı­nı çı­ka­rır.

Bu da kab­lo­dan, priz­den uzak dört gün­lük kul­la­nı­cı öz­gür­lü­ğü an­la­mı­na ge­lir. Ra­hat­la­tı­cı bir haf­ta sonu ta­ti­li ya da önem­li bir iş ge­zi­si için ide­al.

SES KALİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN TASARLANDI

Sa­mi­mi bir soh­bet­te ya da ar­ka­daş­lar ara­sın­da­ki bir ko­nuş­ma­da, Sty­let­to muh­te­şem ses ka­li­te­si sa­ye­sin­de her sesi en doğ­ru şe­kil­de duy­ma­nı­zı sağ­lar. Own Vo­ice Pro­ces­sing (OVP™) tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de buna ken­di se­si­niz de da­hil.

HER SESİ NET ŞEKİLDE DUYMAK İÇİN TASARLANDI

Gü­zel bir soh­bet du­yul­ma­yı ha­ke­der. Sty­let­to­’­nun Ko­nuş­ma Ka­li­te­si tek­no­lo­ji­si kul­la­nı­cı­la­rın hem ra­hat­ça ko­nuş­ma­la­rı­na hem de söy­le­nen­le­ri gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da bile net bir şe­kil­de an­la­ma­la­rı­na yar­dım­cı olur. Gü­rül­tü­lü or­tam­lar­da en iyi ko­nuş­ma ka­li­te­si özel­li­ği ener­ji ta­sar­ruf­lu Sig­nia Nx çip ile güç­len­di­ril­miş­tir.

AKUSTİK SÜPER MODEL

Sty­let­to­’­nun Ses Net­li­ği özel­li­ği kul­la­nı­cı­la­rın, her du­rum­da ha­ya­tın için­de­ki bü­tün ses­le­rin ta­dı­nı çı­kar­ma­sı­nı sağ­lar. Ha­ya­tın ken­di mü­zi­ği ve sev­dik­le­ri­ni­zin ses­le­ri Sty­let­to ile daha da gü­zel­le­şir. 113 dB kuv­ve­ti­ne sa­hip ge­niş­le­til­miş di­na­mik ara­lık gü­rül­tü­lü çev­re­ler­de bile muh­te­şem bir sin­yal ka­li­te­si su­nar.

DİKKAT DAĞINIKLIKLARINI ORTADAN KALDIRIR

Sty­let­to bü­tün dik­kat da­ğı­tı­cı ses­le­ri -ku­lak çın­la­ma­la­rı da da­hil- or­ta­dan kal­dı­ra­rak ha­ya­tı zen­gin­leş­ti­rir. Sty­let­to çın­la­ma­ya kar­şı üç fark­lı st­ra­te­ji su­nar. Sta­tik gü­rül­tü ve ok­ya­nus sesi, ti­ni­tus te­ra­pi­sin­de ra­hat­sız edi­ci çın­la­ma se­si­ni, ki­şi­ye göre ayar­lan­mış te­ra­pi sin­yal­le­ri ile bas­tı­rır. Üçün­cü se­çe­nek ise ci­ha­zın için­de var olan, Notch The­rapy özel­li­ği, to­nal ti­ni­tu­su ra­hat­sız­lık ver­me­yecek ve du­yul­ma­ya­cak şe­kil­de te­da­vi eder, hu­zur dolu bir de­ne­yim sağ­lar.